1.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Barbora Iváková Trnovská
Sídlo: Veterná 2051/25, Ružomberok
IČO: 53524161
DIČ: 1126959999
Zapísaný v registri: v živnostenskom registri OÚ RK, č. 570-16944

2.

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 1.6.2023 do 7.6.2023 . V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.

Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil nasledovné podmienky:

- do komentára napísal veľkosť plienok a farbu, akú si praje v prípade výhry.

4.

Výhra
Výhrou v súťaži je Plienková torta. Výherca  si môže  veľkosť plienok.

5.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným  žrebovaním organizátora súťaže.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke www.facebook.com/plienkotorty.sk Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom facebooku.

6.

Spôsob odovzdania výhry
Organizátor pošle výhercovi plienkovú tortu.

7.

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Ružomberku, dňa 1.6.2023.